Przepisy - biuro-informacji-kredytowej

Biuro informacji kredytowej

pozyczki-kredyty.org


 

Biuro Informacji Kredytowej (BIK) jest instytucją, która została powołana przez banki oraz Związek banków Polskich w 1997 roku na mocy art. 105 ust 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku. prawo Bankowe (Dz. U. Nr 140 poz.939 z późn. zmianami). Do głównych zadań BIK-u należy przede wszystkim gromadzenie, przechowywanie oraz przetwarzanie informacji o bieżących zobowiązaniach, a także historii kredytowej klientów Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych oraz banków. Należy zauważyć, że gromadzone są dane zarówno przedsiębiorców, jak i indywidualnych klientów.

 

Dane osobowe mogą trafić do BIK już w chwili składania w SKOK-u lub banku wniosku o udzielenie kredytu oraz po zaciągnięciu zobowiązania w którejś z tych instytucji finansowych. Informacje związane z obsługą wziętego kredytu instytucja, która go udzieliła aktualizuje minimum raz w miesiącu, przez cały okres spłaty zadłużenia. W związku z tym wbrew powszechnej opinii Biuro Informacji Kredytowej nie prowadzi tzw. „czarnej listy dłużników”, ale ją i wszystkie zobowiązania monitoruje, i to w sposób zinformatyzowany. Oznacza to, że informacje płyną z systemów banków do rejestru i odwrotnie.


W BIK znajdują się między innymi:

  • dane osobowe dłużnika,

  • dane na temat wszystkich zobowiązań wobec SKOK-ów i banków, tj. data powstania i rodzaj zobowiązania (pożyczka/ kredyt; zobowiązanie: konsolidacyjne, konsumenckie, hipoteczne, itp.), waluta, terminy rat, okres i terminowość spłaty;

  • informacje o zadłużeniu.

Wszystkie informacje, które przechowuje najogólniej mówiąc dotyczą wszystkich rachunków kredytowych, które prowadzą lub prowadziły SKOK-i albo banki. W związku z tym w Biurze Informacji Kredytowej znajdują się informacje pozytywne (o terminowej, prawidłowej spłacie), jak i też te negatywne (np. o tym, że kredyty są opłacane z opóźnieniem).

Wiele osób zastanawia się nad tym jak długo mogą być przetwarzane dane określonej osoby przez BIK. W sytuacji, gdy zobowiązanie jest, było spłacane terminowo, to wówczas dane znajdują się w bazie od momentu przekazania do BIK, aż do chwili wygaśnięcia zobowiązania. Jednakże czasami ludzie zgadzają się również na przetwarzanie danych po wygaśnięciu zobowiązania. W takiej sytuacji dane udostępniane są SKOK-om i bankom, aby ocenić zdolność kredytywą określonej osoby oraz zrobić analizę ryzyka kredytowego.

 

Oprócz tego dane mogą być przetwarzane przez 5 lat bez zgody, w przypadku spełnienia następujących warunków:

  • dopuszczenia się zwłoki w regulowaniu zobowiązania powyżej 60 dni lub jego całkowite nieuregulowanie,

  • upłynięcie 30 dni od chwili poinformowania danej osoby przez SKOK lub bank o zamiarze przetwarzania danych bez zgody.

Oprócz tego w związku z nowelizacją ustawy „prawo bankowe” przez BIK mogą być przetwarzane dane, które dotyczą zobowiązań wszystkich klientów przez okres 12 lat od chwili wygaśnięcia określonego zobowiązania. Jednakże jest to możliwe tylko dla celów, które są związane z zastosowaniem określonych metod statystycznych przez banki.


Lista tematów: